Potato flapjacks with salo

Potato pancakes with salo